Må jeg betale skatt & mva på Bitcoin?

Skateetatens hjemside finner vi følgende informasjon:

Skatt

Etter EU-domstolens dom av 22. oktober 2015 i sak C-264/14 konkluderte EU-domstolen med at tjenester som består i veksling av bitcoin er unntatt fra merverdiavgiftsplikten etter EUs merverdiavgiftsdirektiv, som en finansiell tjeneste. På bakgrunn av dette ble Skattedirektoratet bedt av Finansdepartementet om å vurdere merverdiavgiftsbehandlingen av bitcoin på nytt i Norge.

I sin fornyede vurdering konkluderte Skattedirektoratet med at tjenester som gjelder veksling av bitcoin vil være omfattet av unntaket for finansielle tjenester i henhold til merverdiavgiftslovens § 3-6.

Praktisk eksempel

Nedenfor følger er praktisk eksempel som viser hvordan du som skattepliktig skal behandle kjøp, salg og beholdning av bitcoin i din skattemelding:

Du kjøper 100 bitcoins den 10.01.2015 til en kurs av kr 2 500 pr bitcoin. Den 19.12.2015 selger du 50  bitcoins til en pris av kr 3 500 pr bitcoin. Du sitter da igjen med 50 bitcoin ved årsslutt. Kurs pr 01.01.2016 er kr 3 800.

For å regne verdien på formue og gjeld, brukes kursen per 1. januar året etter inntektsåret. Årsregnskapspliktige skal som hovedregel bruke kursen på transaksjonstidspunktet, men kan velge å bruke månedlige gjennomsnittskurser når det er i samsvar med norsk regnskapsrett.

Følgende beløp skal da tas med i din skattemelding:

  • Salgspris 50 bitcoins a kr 3 500 blir             kr 175 000
  • – inngangspris 50 bitcoins a kr 2 500 blir     kr 125 000
  • = Gevinst                                                     kr 50 000

Gevinsten på kr 50 000 føres under post 3.1.12 «Annen inntekt»  i din skattemelding.

Pr 31.12.2015  sitter du igjen med 50 bitcoins (100 – 50) til en verdi av kr 3800 (kurs pr 01.01.2016). Verdien på dine 50 bitcoins blir da 50 x kr 3 800 = kr 190 000.

Verdien på dine bitcoins pr 31.12.2015, som er kr 190 000, føres da under post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue»  i din skattemelding.