INNKALLING til ÅRSMØTE

Dato: Tirsdag 20.mars 2018 – kl 17:30
Sted: Café Amsterdam, Kristian Augusts Gate 12, Oslo (https://www.cafeamsterdam.no/)

 • Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet! d.v.s 6.mars!
 • Forslag om tilpasning av vedtekter i vedlegg.

– PROGRAM –

17:30 Dørene åpner:
Foreningen vil tilby tapas buffet. (Drikke kjøpes i baren). Vennligst bekreft via e-post til annemie@norgesbitcoinforening.no innen 13. mars 2018 dersom du vil delta på Årsmøtet, og hvis det er allergier vi må ta hensyn til.

18:00 Kveldens talere:
Andreas Bjerkedal fra Vexo vil fortelle om Norges første kryptofond.

“Vexo AS ble etablert i September, 2017 med en visjon om å tilby tradisjonelle investorer eksponering i kryptovaluta på en enkel og trygg måte, uten å måtte sette seg inn i det komplekse markedet og i de mer uvante måtene å handle på. Som følge av høye inngangsbarrierer og operasjonell risiko vegrer fortsatt mange investorer seg for å ta steget inn i krypto, vi ønsker å tilby løsninger de vil være komfortable med å bruke.”

19.00 20.30 Årsmøte

ÅRSMØTETS SAKSLISTE:

 1. Åpne møte
 2. Velge møteleder
 3. Velge referent
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Velge to medlemmer til å underskrive protokoll
 7. Årsmelding
 8. Regnskap
 9. Tilpasning av vedtekter
 10. Innkommende forslag
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Val av nye styremedlemmer
 13. Kunngjøring av vinneren av Design Konkurranse
 14. Møtet avsluttes

Stephan Nilsson                Nicholas O’Malley
Leder                                 Nestleder

Vedlegg

Vedtekter – Endringsforslag

(Justeringer merket med fet overstryken tekst)

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er: ‘Norges Bitcoin- og Blockchainforening’ eng: ‘Norway Bitcoin and Blockchain Association’ og ble stiftet 23 juli 2016.

§2 Formål
Foreningen er en interesseorganisasjon for alle som har interesse av Bitcoin og lignende desentraliserte Blockchain og kryptovaluta-teknologier.
Foreningens oppgaver er:
• arbeide for å utbre kjennskap til og interesse for Bitcoin og lignende kryptovaluta-teknologier i samfunnet.
• arbeide for å fremme bruket av Bitcoin og lignende kryptovaluta-teknologier bland mennesker og organisasjoner.
• arbeide for innføring av hensiktsmessige og rettferdige MVA og skatteregler for bruk av Bitcoin og lignende kryptovaluta-teknologier.
• arbeide for å avlive de feilaktige mytene og Bitcoin og lignende kryptovaluta-teknologier.
• fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum.

§3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Medlemmer
Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.
Kontingent er ikke refunderbar.

§5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i Mars måned er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller skriftlig. Slikt varsel kan være elektronisk.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Møteleder velges av årsmøtet.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

§9 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§10 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta budsjett
6. Velge:
1. Leder, Nestleder og Økonomiansvarlig (hvert 3 år)
2. Styremedlemmer (hvert 2 år)
3. Revisor

§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§12 Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum tre medlemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret består av Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig og 6 styremedlemmer

Leder, velges hvert 3.år
Juridisk og økonomisk ansvarlig. Innkaller og leder styremøter.
Har ansvar for kommunikasjonen med eksterne parter, samarbeidspartnere.
Har signaturrett.

Nestleder, velges hvert 3.år
Leders stedfortreder

Økonomiansvarlig velges hvert 3.år
Ansvarlig for sunn økonomisk drift av foreningen.
Legge frem budsjetter og regnskap ved hvert årsmøte.
Ansvar for bilagsføring og foreningens konto.
Har ansvar for medlemsregister og for å minne medlemmer om innbetaling av kontingent.

Styremedlem 1 – Sekretærer, velges hvert 2.år
Referent ved styremøter.
Ansvar for innkalling og gjennomføring av årsmøtet. (Håndteres av Leder og Nestleder)
Har ansvar for at informasjonen på websiden er oppdatert.  (Håndteres av Styremedlemmer)
Har ansvar for informasjons og markedsføringsmateriell. (Håndteres av Leder og Nestleder)

   • Styremedlem 2 – Medieansvarlig,velges hvert 2.år
Har ansvar for kommunikasjonen med media i samråd med styret.  (Håndteres av Leder)

   • Styremedlem 3 – velges hvert 2.år
• Styremedlem 4 – velges hvert 2.år
• Styremedlem 5 – velges hvert 2.år
• Styremedlem 6 – velges hvert 2.år

Varamedlem 1 – velges hvert år <=== Ny,  er stedfortreder for et styremedlem
Varamedlem 2 – velges hvert år <=== Ny,  er stedfortreder for et styremedlem

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere foreningen utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Styrets leder, eller nestleder i dens fravær, eller den styrets leder bemyndiger, har signaturrett på vegne av foreningen ved avtaler med eksterne parter som binder foreningen på noen som helst måte.

§13 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle organisasjonen Sykehusklovnene.no

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

-slut-